Symtom

Ultraljudsdiagnostik


Ultraljudsdiagnostik är en undersökningsmetod som används för många olika saker inom sjukvården allt från fosterdiagnostik till att bedöma mjukdelsskador. Vi använder  ultraljud endast till att undersöka muskler, senor, ligament och skelettytor. I kombination med klinisk undersökning får man en tydlig bild av problematiken t ex vid axelbesvär eller fotledsskador. Det är en stor fördel att man med ultraljud kan se in i kroppen och samtidigt kan röra på de muskler och leder som man undersöker. Det gör det lättare att se exempelvis inklämningar och bristningar.

IASTM

Instrument Assisted Soft Tissue Mobilisering (IASTM) är en ny gren av behandling av skador i muskel fascia vävnaden. Tekniken är en vidareutveckling av guasha, som är en behandling som används i traditionell kinesisk medicin. Men aldrig i den kinesiska läkemedel som används guasha att behandla skador i muskel facia vävnaden. Meme då var mer rörliga dåligt chi (energi) av kroppens meridianer.

IASTM är ett verktyg som typiskt är utformad av aluminium eller kol ergnomisk och är utformad så att det är möjligt att behandla alla de olika vinklar av fascian vävnad i kroppen utanför det när som helst handling spetsiga eller skarpa.

I praktisk användning ett verktyg tillsammans med en specialolja för att försiktigt skrapa toppen av fascielagene i kroppen. Detta gör det möjligt att på ett effektivt sätt lokalisera där det finns adhærancer av bindväv (fascia). I olika vinklar kan verktyget snabbt och ta itu med de begränsningar som finns i vävnaden. Ofta, IASTM användas tillsammans med andra terapier såsom manuell terapi för leddysfunktionerne. Detta kan optimera och påskynda kroppens egen förmåga att ophele.

Kiropraktik

Behandling hos kiropraktor består först och främst av manuell behandling av kroppens leder och muskler. Manuell behandling kan generellt definieras som alla de procedurer där en kiropraktor använder sina händer i syfte att påverka vävnad mekaniskt, speciellt vävnad i och kring leder. Procedurerna omfattar bland annat. manipulation, mobilisering, artikulering, traktion och mjukdelsbehandling.
Kiropraktorn väljer den mest lämpliga behandlingen utifrån patientens problem. Nedsatt rörlighet av ledkomplex, som kan relateras till patientens symptom och för övrigt är mekaniskt betingat, är en primär indikation för användning av manuell behandling. Behandlingens syfte är att normalisera ledens och musklernas funktionsförmåga samt att lindra eller ta bort smärta. Kiropraktor behandling är för det mesta smärtfri och, i motsättning till vad många tror, alldeles odramatisk.
Vid manipulation drar din kiropraktor med specifika handgrepp ut leden lite längre än vad patienten själv kan göra på egen hand. Då ökas det vakuum som finns i de flesta av kroppens leder och det uppstår små bubblor av olika sorters gas i ledvätskan, och i samband med handgreppet
hörs oftast av ett ”knak”. Manipulationen skapar en ökad rörlighet av leden.

Dry needling

Dry needling är en behandlingsform där nålar används för att effektivt komma djupt in i muskulaturen och behandla de områden som inte går att nå med händerna.
Myofasciell smärta/triggerpunkter utgörs av spända muskelsträngar som orsakar lokal och/eller utstrålande smärta till ett specifikt område som är karaktäristiskt för triggerpunkten. Dessa kan snabbt och säkert behandlas med hjälp av dry needling.
När man träffar en triggerpunkt får man en så kallad ”local twitch response” som är en snabb sammandragning av myofibrillerna och därefter blir muskeln helt avslappnad.
Dry needling är helt skild från traditionell akupunktur. Det finns inga likheter vare sig med behandlingsutförande eller mekanismer förutom att akupunkturnålar används.

Stötvågsbehanling

Idrottsskader
Stötvågsbehandling benämns vanligtvis “extracorporeal shockwave therapy” och förkortas ESWT. Stötvågsbehandling är en effektiv, välbeprövad och vetenskapligt dokumenterad behandlingsmetod som snabbt kan reducera eller eliminera besvär i muskler, senor och senfästen.
Behandlingsmetoden introducerades i sjukvården 1980 då den första njurstenen behandlades på ett sjukhus i Tyskland. Sedan dess har utrustningen utvecklats, en mängd studier har genomförts och behandlingsområdena breddats.

Vetenskapen stöder och rekommenderar idag stötvågsbehandling vid en rad olika skador.

Radiell stötvågsbehandling används på relativt ytligt liggande vävnader, vilket innefattar de flesta av våra vanligaste diagnoser i rörelseapparaten.
Vid studier av stötvågsbehandling har man sett följande effekter, vilka man tror har en orsak till de positiva behandlingsresultaten;
• Ökad blodgenomströmning
• Ökad vävnadsåterbyggnad
• Ökad cellmetabolisk aktivitet
• Reducering av fibrös vävnad
• Smärtlindring

Fördelar med stötvågsbehandling
• Ingen risk för infektion då ingen penetrering av huden sker
• Den behandlade vävnaden tål normal belastning mycket snabbt och patienten kan fortgå sitt arbete eller aktivitet under behandlingsperioden
• Kan utföras av specialister på behandling och rehabilitering på kliniker i patienters närområden utanför sjukhusen
• Ingen ytterligare medicinering behövs då kroppens eget läkningssystem stimuleras
• Behandling med kortisoninjektion respektive operation kan i flesta fall undvikas.
• Lägre risk för återfall jämfört med kortisoninjektioner och annan medicinering.
Med dessa fördelar rekommenderas idag stötvågsbehandling ofta före kortisoninjektioner och kirurgiskt ingrepp.

Stötvågsbehandling används för behandling av bland annat följande skador:
• Njurstenar. Detta görs endast på sjukhus
• Kalkaxel
• Hälsporre – plantarfasciit
• Tennisarmbåge – lateral epicondylit
• Trokanterit
• Hopparknä
• Hälseneinflammation – akillestendinos

Hur går en stötvågsbehandling till?
Undersökning och bedömning Innan stötvågsbehandlingen påbörjas tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs en undersökning för att säkerställa diagnos och skadelokalisation.

Behandlingsprocedur:
Patienten sitter eller ligger och handmunstycket placeras på huden över området för skadan. Ett vattenbaserat kontaktgel mellan munstycke och hud används för att bättre tillvarata tryckvågorna.
Med ett givet tryck och frekvens bearbetas sedan området. Behandlingen tar ca 5 min och upprepas med 5-7 dagars mellanrum. Totalt brukar 3-5 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat. Smärtsamt men uthärdlig behandling

Stötvågsbehandlingen gör oftast ont men upplevs så gott som alltid som uthärdlig. Så fort behandlingen är klar upphör smärtan. Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter.
Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt. Använd då tabletter som inte är antiinflammatoriskt verkande. Panodil eller Alvedon (paracetamol) går däremot bra.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling
Man bör avstå från intensiv fysisk aktivitet eller belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling.
Man bör inte genomgå någon annan behandling parallellt, som exempelvis behandling med kortisoninjektion eller blodförtunnande medicinering.
Personer med uttalade hjärtbesvär, ökad blödningsbenägenhet samt gravida skall inte behandlas med stötvåg.
För optimal effekt bör inte inflammationshämmande medicin ha intagits de senaste dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.

När bör man inte stötvågsbehandla?
• Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
• Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
• Om du har cancer
• Vid graviditet
• Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran.
• Vid akut inflammation i behandlingsområdet

Din kiropraktor kan hjälpa dig genom att behandla kroppen och ta bort symtomen, och med hjälp av speciellt anpassat träningsprogram just för dig kan du återgå till din träning/idrott snabbare och starkare än innan.